Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” świadczy usługi:

1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
- miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęt,
- wyżywienie, w tym również dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarza,
- utrzymanie czystości;

2) usługi opiekuńcze, polegające na:
- udzieleniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacji,
- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;

3) usługi wspomagające, polegające na:
- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
- umożliwieniu realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,
- stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
- działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności informacji o tych prawach,
- sprawnym załatwianiu skarg i wniosków.