Mieszkania chronione prowadzone
przez Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu” – dobre praktyki
 
 
 
 
 
Pomysł
 
DPS „Na Przedwiośniu” jest placówką przeznaczoną dla dzieci,
 młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
W ramach swojej struktury Dom prowadzi już dwa hostele
przeznaczone dla trzynastu najsprawniejszych mieszkańców
oraz Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony dla 60 uczestników.
 
 
  
W wyniku prac remontowo – modernizacyjnych placówka odzyskała trzy lokale mieszkalne, i zgodnie
z sukcesywnie prowadzoną deinstytucjonalizacją postanowiliśmy rozszerzyć katalog usług i uruchomić w nich
mieszkania chronione. Niniejsza koncepcja jest spójna ze Strategią Miasta, w zakresie rozwoju usług reintegracji
i rehabilitacji społecznej, wpisuje się w cele i priorytety Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych.
 
 
Mieszkania chronione przy DPS „Na Przedwiośniu” (zgodnie z art. 53 ustawy o pomocy społecznej) będą
formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do
Prowadzenia w miarę możliwości samodzielnego życia ale też zastępującą pobyt w placówce
zapewniającej całodobową opiekę.Pobyt w mieszkaniu chronionym ma odraczać zamieszkanie w domu
pomocy społecznej.
 
 
 
Pilotaż
 

Utworzenie pierwszych mieszkań chronionych jest działaniem pilotażowym pilotażowym w tym zakresie. Założyliśmy czas trwania programu pilotażoweg przez okres 15 miesięcy, tj. od dnia 01.10.2015r. do dnia 31.12.2016r. Jego celem jest przetestowanie standardów oraz analiza efektywności tej formy pomocy oraz w konsekwencji upowszechnianie wśród innych jednostek jednostek pomocy społecznej działań na rzecz tworzenia kolejnych mieszkań chronionych.
 Zgodnie z założeniami mieszkania przeznaczone są dla osób pełnoletnich niepełnosprawnych intelektualnie. Uznaliśmy, że pierwszeństwo przy przyjmowaniu osób do mieszkań będą mieli niepełnosprawni intelektualnie wychowankowie pieczy zastępczej, nie mający możliwości powrotu do rodziny lub samodzielnego zamieszkania w środowisku. Ze względu na ich szczególnie trudną sytuację życiową zasadnym będzie, aby to właśnie tym osobom zapewnić wsparcie i pomoc.


Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznawany jest decyzją administracyjną wydawaną na okres do 15 miesięcy, z czasem pobytu nie przekraczającym 31.12.2016 r. przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

W pilotażu założono, że pobyt w mieszkaniu chronionym będzie nieodpłatny.
 
Oferta
 
 
Mieszkania oferują całodobowe usługi opiekuńcze i wspierające, odpowiadające indywidualnym potrzebom 
mieszkańców. Oferowany w mieszkaniu zakres usług zawierał będzie:
•pracę socjalną i poradnictwo specjalistyczne,
•naukę i utrzymanie posiadanego poziomu
sprawności w zakresie samoobsługi i samodzielności
życiowej oraz pełnienia ról społecznych,
•pomoc w przemieszczaniu się, realizacji kontaktów
społecznych, organizacji czasu wolnego z wykorzystaniem
usług dostępnych w środowisku lokalnym,
•codzienny obiad.
 
Szczegółowo zasady pobytu w mieszkaniu chronionym regulują: Regulamin Funkcjonowania Mieszkań
Chronionych, zawierający zarówno zasady organizacji mieszkań, jak też zasady pobytu, zakres praw
i obowiązków mieszkańców oraz kontrakty zawierane z każdym z mieszkańców indywidualnie.
 
Usługi na rzecz mieszkańców świadczą: pracownik socjalny, 2 terapeutów, psycholog oraz opiekunka-asystent
osoby niepełnosprawnej.
 
 
 
Kontrakt
 
 
Ogólne założenia
•Mam prawo korzystać z powierzonego mienia w mieszkaniu chronionym
•W razie trudności w każdej chwili mogę zwróci się o pomoc do wyznaczonych przez Dyrektora opiekunów.
•Będę realizował indywidualny program usamodzielniania stosując się do poniższych zobowiązań:
- kontynuowanie nauki
- podjęcie pracy zarobkowej i jej utrzymanie
- stosowanie się do ogólnie przyjętych norm społecznych
i zasad współżycia w grupie
- przestrzeganie regulaminu mieszkań chronionych
•Wyrażam zgodę na kontrolę mieszkań przez osoby
upoważnione (w każdym momencie realizacji zadania.)
•Zobowiązuję się do natychmiastowego zgłaszania
ewentualnych problemów
•W razie choroby zgłoszę się do lekarza rodzinnego w ZOZ
oraz poinformuję o chorobie opiekuna
•Powierzam swoje środki finansowe pracownikowi socjalnemu
Dysponuję nimi samodzielnie po uprzednim opracowaniu
miesięcznego kosztorysu. Zobowiązuję się do wydatkowania środków finansowych wg kosztorysu. Opiekun ma prawo do kontroli zasobów
•Od momentu zamieszkania zobowiązuję się do dokonywania wszelkich czynności zmierzających do właściwego usamodzielnienia
•Realizacja mojego planu podlega cyklicznej ocenie
 
 
 
Współpraca
 
 
W celu zapewnienia mieszkańcom możliwie najlepszego przygotowania do samodzielności nawiązaliśmy
współpracę z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii „KĄT”.
 
Od dnia 1 września br., przy MOS KĄT funkcjonują Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne, które powstały 
z inicjatywy Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Społeczno-
Edukacyjnych i Szkoleń.
Celem Punktów jest pomaganie osobom, które pracują i opiekują się dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Są to działania spójne z polityką profilaktyki edukacyjnej Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy.
 
Korzystamy z dwojakiej formy pomocy. Raz w tygodniu jeden z pracowników zatrudnionych w mieszkaniach
bierze udział w warsztatach socjoterapeutycznych organizowanych w KĄCIE. Raz w tygodniu pracownicy z KĄTA
prowadzą konsultacje w naszej placówce.