Zakres świadczonych usług

Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” świadczy usługi:

 1. w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
  • miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęt,
  • wyżywienie, w tym również dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarza,
  • utrzymanie czystości;
 2. usługi opiekuńcze, polegające na:
  • udzieleniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  • pielęgnacji,
  • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
 3. usługi wspomagające, polegające na:
  • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
  • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
  • umożliwieniu realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,
  • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
  • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
  • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
  • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności informacji o tych prawach,
  • sprawnym załatwianiu skarg i wniosków.