Zasady przyjęcia i odpłatności

Decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w DPS wydaje organ gminy właściwy ze względu  na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby w dniu kierowania jej do DPS, bądź Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Opłatę za pobyt w DPS ponoszą w kolejności:

 1. mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, (np. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł ,634 zł x 300% = 1902 zł. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej jest wyższy niż 1902 zł i po wniesieniu przez tą osobę opłaty za pobyt członka rodziny w dps nie będzie niższy niż 1902 zł, wówczas osoba samotnie gospodarująca będzie zobowiązana do wnoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w dps).
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, (np. kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 514 zł, 514 zł x 300% = 1542 zł. Jeżeli dochód osoby w rodzinie jest wyższy niż 1542 zł i po wniesieniu przez tą osobę opłaty za pobyt członka rodziny w dps nie będzie niższy niż 1542 zł, wówczas osoba w rodzinie będzie zobowiązana do wnoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w dps).  Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie nie przekracza wymienionego kryterium dochodowego, wówczas osoby te nie ponoszą  w ogóle odpłatności za pobyt członka rodziny w dps.
 3. gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania mieszkańca w DPS, a opłatami wniesionymi przez osoby wymienione w punkcie 1 i 2.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS „Na Przedwiośniu” wynosi obecnie 6.936,82 zł (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 06 marca 2015 r. poz. 2145).

Zasady przyjęcia osoby do Domu Pomocy Społecznej oraz zasady odpłatności za pobyt określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964).

Prawo ubiegania się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności intelektualnej, niemogącej samodzielnie funkcjonować we własnym środowisku i której rodzina bądź gmina nie jest w stanie zapewnić dostatecznej opieki.

Osoba zainteresowana umieszczeniem w Domu Pomocy Społecznej lub jej przedstawiciel ustawowy składa do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu pisemny wniosek o skierowanie do DPS .

Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego został złożony w/w wniosek po jego rozpatrzeniu przeprowadza za pośrednictwem pracownika socjalnego wywiad środowiskowy u osoby starającej się o przyjęcie do DPS, a następnie kompletuje pozostałe dokumenty:

 • pisemną zgodę osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w placówce, a w przypadku braku zgody - postanowienie sądu o umieszczeniu „bez zgody"
 • zaświadczenie o dochodach osoby zainteresowanej umieszczeniem w DPS oraz jej rodziny,
 • opinię dotyczącą sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego potwierdzające, iż dana osoba wymaga stałej opieki,
 • inne niezbędne informacje wynikające z przepisów.

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby w dniu jej kierowania do DPS.

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” wydaje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie z upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy.

Pracownik socjalny DPS przed przyjęciem osoby ubiegającej się o przyjęcie ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu.

Termin przyjęcia ustala Dyrektor Domu Pomocy Społecznej i powiadamia osobę ubiegającą się o przyjęcie lub jej przedstawiciela ustawowego.

Odwiedziny

 1. Mieszkańcy mogą przyjmować odwiedziny:
  • opiekunów prawnych i najbliższej rodziny – bez konieczności zgłaszania,
  • innych osób – zgłaszając ich pobyt Kierownikowi Działu.
 2. Odwiedziny odbywają się między godz. 10.00 – 18.00 w każdy dzień tygodnia.
 3. Odwiedzający mają obowiązek zgłosić swój pobyt na terenie Domu pracownikowi portierni, a także dokonać wpisu do książki odwiedzin odnotowując imię i nazwisko, godzinę wejścia i wyjścia, nazwisko osoby odwiedzanej.
 4. Osoby odwiedzające, których zachowanie wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub agresywnie się zachowujący, nie mają prawa wstępu do Domu.
 5. Miejscem spotkań z odwiedzającymi są pokoje gościnne. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się obecność gości w sypialniach pod warunkiem, że nie przeszkadza to współmieszkańcom.
 6. Odwiedzający opuszczają pokoje mieszkańców, pokoje odwiedzin i sale dziennego pobytu w czasie posiłków, z wyjątkiem osób, które pomagają w karmieniu.
 7. Informacji na temat stanu zdrowia mieszkańców udziela pielęgniarka lub lekarz tylko osobom do tego upoważnionym.
 8. Osoby odwiedzające mieszkańców zobowiązane są przestrzegać przepisów obowiązujących na terenie Domu oraz stosować się do poleceń Dyrektora, a także osób przez niego upoważnionych.
 9. Pielęgniarka lub opiekunka ma obowiązek zapytać mieszkańca czy życzy sobie odwiedzin zainteresowanej osoby.
 10. Osoby odwiedzające, które nie przestrzegają regulaminu Domu są proszone o opuszczenie placówki.