Mieszkania chronione

Mieszkania chronione prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” – dobre praktyki

budynek

Pomysł

DPS „Na Przedwiośniu” jest placówką przeznaczoną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. W ramach swojej struktury Dom prowadzi już dwa hostele przeznaczone dla trzynastu najsprawniejszych mieszkańców oraz Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony dla 60 uczestników.
W wyniku prac remontowo – modernizacyjnych placówka odzyskała trzy lokale mieszkalne, i zgodnie z sukcesywnie prowadzoną deinstytucjonalizacją postanowiliśmy rozszerzyć katalog usług i uruchomić w nich
mieszkania chronione. Niniejsza koncepcja jest spójna ze Strategią Miasta, w zakresie rozwoju usług reintegracji i rehabilitacji społecznej, wpisuje się w cele i priorytety Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
Mieszkania chronione przy DPS „Na Przedwiośniu” (zgodnie z art. 53 ustawy o pomocy społecznej) będą formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do Prowadzenia w miarę możliwości samodzielnego życia ale też zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.Pobyt w mieszkaniu chronionym ma odraczać zamieszkanie w domu pomocy społecznej.

Oferta

Mieszkania oferują całodobowe usługi opiekuńcze i wspierające, odpowiadające indywidualnym potrzebom mieszkańców. Oferowany w mieszkaniu zakres usług zawierał będzie:

 • pracę socjalną i poradnictwo specjalistyczne,
 • naukę i utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie samoobsługi i samodzielności życiowej oraz pełnienia ról społecznych,
 • pomoc w przemieszczaniu się, realizacji kontaktów społecznych, organizacji czasu wolnego z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym,
 • codzienny obiad.

Szczegółowo zasady pobytu w mieszkaniu chronionym regulują: Regulamin Funkcjonowania Mieszkań Chronionych, zawierający zarówno zasady organizacji mieszkań, jak też zasady pobytu, zakres praw i obowiązków mieszkańców oraz kontrakty zawierane z każdym z mieszkańców indywidualnie.
Usługi na rzecz mieszkańców świadczą: pracownik socjalny, 2 terapeutów, psycholog oraz opiekunka-asystent osoby niepełnosprawnej.

Kontrakt

Ogólne założenia:

 • Mam prawo korzystać z powierzonego mienia w mieszkaniu chronionym
 • W razie trudności w każdej chwili mogę zwróci się o pomoc do wyznaczonych przez Dyrektora opiekunów.
 • Będę realizował indywidualny program usamodzielniania stosując się do poniższych zobowiązań:
  • kontynuowanie nauki
  • podjęcie pracy zarobkowej i jej utrzymanie
  • stosowanie się do ogólnie przyjętych norm społecznych i zasad współżycia w grupie
  • przestrzeganie regulaminu mieszkań chronionych
 • Wyrażam zgodę na kontrolę mieszkań przez osoby upoważnione (w każdym momencie realizacji zadania.)
 • Zobowiązuję się do natychmiastowego zgłaszania ewentualnych problemów
 • W razie choroby zgłoszę się do lekarza rodzinnego w ZOZ oraz poinformuję o chorobie opiekuna
 • Powierzam swoje środki finansowe pracownikowi socjalnemu Dysponuję nimi samodzielnie po uprzednim opracowaniu miesięcznego kosztorysu. Zobowiązuję się do wydatkowania środków finansowych wg kosztorysu. Opiekun ma prawo do kontroli zasobów
 • Od momentu zamieszkania zobowiązuję się do dokonywania wszelkich czynności zmierzających do właściwego usamodzielnienia
 • Realizacja mojego planu podlega cyklicznej ocenie